دانلود کتاب کمیک رایگان tagged posts

خرید کتاب کمیک اورجینال

کتاب “به قدرت مردم” ، نوشته مجید حسین زاده ، شامل خرید کتاب کمیک اورجینال تجربه فعالیت های اجتماعی مجموعه های محبوب کشور ، اخیراً توسط انتشارات دانشگاه امام حسین (ع) منتشر شد.

این کتاب اولین اثر از مجموعه کتاب های تجربی م Instituteسسه بسیج و نهادهای مردمی است که  خرید کتاب کمیک اورجینال در زمینه تجربه گرایی فعالیت های اجتماعی فعال تألیف شده است. آنها به عنوان خرید کتاب کمیک اورجینال یک سازمان مشکلات محله خود را شناسایی و حل کردند.

عناوین اصلی این کتاب عبارتند...

Read More