گام بعدی برای روانشناسی بحرانزده زمینه اجتماعی بتونه کاری

سه سال پیش یک تیم از روانشناسان را به چالش کشیده 180 دانش آموزان با فضایی پازل. این دانش آموزان می تواند برای اشاره بپرسید اگر آنها گیر کردم. اما قبل از آزمون محققان معرفی برخی از ظریف مداخلات برای دیدن اینکه آیا این که هر اثر است.

روانشناسان تقسیم داوطلبان به سه گروه که هر یک از آنها تا به حال به unscramble برخی از کلمات قبل از انجام پازل. يک گروه کنترل و دیگری نشسته در کنار یک شمع از پول بازی و سوم نشان داده شد درهم جملات که شامل کلمات مربوط به پول است...

Read More

سدهای برق آبی را تهدید زیستگاه ماهی در سراسر جهان