گردان صدها کیلومتر بالاتر از سطح ما آبی بزرگ سنگ مرمر برای 30 سال من تا به حال قابل توجه از نظر جهان. من تلسکوپ فضایی هابل و من یک آرزو تولد برای همه در خارج وجود دارد, گوش دادن در حالی که من به تماشای آسمان.