یک مدل آموزشی است که نقشه جنگل و خشکی در سراسر 12 کشورهای غربی می تواند در هموار کردن راه برای بهتر wildfire پیش بینی محققان گزارش.