استخوان جدید نشان می دهد Spinosaurus تنها شناخته شده دایناسور آبزی.