نرجمه متون تخصصی مالی

  1. مترجمان شروع به ترجمه می کنند
    درست پس از ارسال سفارش ، شبکه جهانی زبان شناسان حرفه ای ما پردازش درخواست شما را آغاز می کنند. یک مدیر اختصاصی اطمینان خواهد داد که درخواست شما به موقع و در بودجه پردازش می شود.
  2. فایلهای ترجمه شده خود را بارگیری کنید
    پس از بررسی پروژه ترجمه شما توسط تیم تضمین کیفیت ، ما محتوای شما را مستقیماً به صندوق ورودی شما ارسال خواهیم کرد. پس از بررسی مطالب می توانید برای نسخه های نامحدود مستقیماً با مترجمان ما صحبت کنید!

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>